HR联系人:Linda Yin

Email:recruitment@icleague.com

人工芯片架构师 / 算法

 

工作地点:上海市                     经验2年以上                      学历:

工作类型:全职                        招聘人数:2                       发布时间:2019.05.23

 

工作责任:

  

开发高性能低功耗的人工智能芯片,着重于人工智能的算法
实现并优化人工智能的算法
开发实现主要类型神经网络的神经网络架构
为软件开发者和应用程序支持提供指导
参与实际案例的验证和和客户支持

 

任职要求:

 

有两年或两年以上的神经网络算法经验
精通主要的神经网络类型及其影响因素
熟悉神经网络使用案例及拥有应用方面的直接经验
拥有软件或硬件上有神经网络方面的经验
具有较强的分析与沟通能力